Dane przedsiębiorcy

1. Właścicielem sklepu jest przedsiębiorstwo MG BABY Przemysław Felicki, które prowadzi działalność za pośrednictwem Sklepu www.sklep.mambaby.pl

2. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep.

3. Regulamin jest dostępny w polskiej wersji językowej.

4. Klienci zobowiązani są do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych.

I. Ochrona danych osobowych

1. MG BABY Felicki Przemysław zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zagwarantowania bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych oraz zgodności przetwarzania z obowiązującym prawem. MG BABY Felicki Przemysław podejmuje odpowiednie środki w celu zapobiegania dostępowi niepowołanych osób, zapobieganiu wycieku danych osobowych oraz ich zniekształceniu.

2. Państwa dane osobowe MG BABY Felicki Przemysław pozyskał w związku z Państwa zakupami, korzystaniem z usług w sklepie internetowym, a także w innych przypadkach kontaktu z MG BABY Felicki Przemysław, np. udziałem w promocjach, czy zapisach do Newslettera.

3. Poniższe informacje wypełniają wymagania w zakresie przekazania osobom, których dane dotyczą treści informacyjnych zawartych w zapisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) zwanego dalej RODO:

3.1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma MG BABY Felicki Przemysław, ul. Strużańska 7A, 05-119 Legionowo (dalej zwana MG BABY);

3.2. MG BABY wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: dpo@mambaby.pl lub pisemnie na adres: ul. Strużańska 7A, 05-119 Legionowo;

3.3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

 • zawarcia i wykonania umowy, której Państwo są stroną lub podjęcie działań przed zawarciem umowy, w tym: sprzedaż towarów lub usług, serwis posprzedażowy, świadczenie usług drogą elektroniczną np. obsługa konta w serwisie www.mambaby.pl, wyrażanie opinii, obsługa różnych zgłoszeń, a także bieżący kontakt z Państwem w powyższym zakresie . W takich przypadkach podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 b RODO,
 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji, udostępnienie danych organom państwowym w granicach i na podstawie przepisów prawa np. dla celów podatkowych i rachunkowych przez okres wymagany przepisami prawa . W takich przypadkach podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 c RODO,
 • prawnie uzasadnionego interesu MG BABY Felicki Przemysław, na podstawie art. 6 ust. 1 f RODO:
 • marketingu bezpośredniego produktów i usług MG BABY Felicki Przemysław,
 • poprawy jakości sprzedawanych przez MG BABY Felicki Przemysław towarów lub usług poprzez zasięganie na ten temat opinii lub badanie satysfakcji,
 • wsparcia usług płatniczych,
 • zarządzania aktywnością na stronach internetowych MG BABY Felicki Przemysław, poprzez jej monitorowanie, pod kątem poprawy funkcjonalności obsługi, analizy potrzeb, dopasowania reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi treściami,
 • obsługi komunikatów, opinii lub próśb, gdy nie są one związane z realizacją umowy,
 • wykrywania i przeciwdziałania nadużyciom, dochodzenie lub obrona przez roszczeniami, a także prowadzenie postępowań przed organami władzy publicznej lub sądami,
 • tworzenia analiz, zestawień, statystyk oraz archiwizacja, w tym zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez MG BABY Felicki Przemysław obowiązków wynikających z przepisów prawa);
 • realizacji celu administratora danych - MG BABY Felicki Przemysław - opartego na podstawie udzielonej przez Państwa zgody. W przypadku wyrażania zgody na przetwarzanie danych osobowych, podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 a RODO, a treść tej zgody każdorazowo będzie określać cel przetwarzania danych. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w dowolnym momencie;

3.4. Administrator danych - MG BABY Felicki Przemysław - przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników i Kupujących : imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy: ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj; adres zamieszkania; adres prowadzenia działalności; adres siedziby; NIP;

3.5. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom tj. podmiotom uprawnionym do pozyskania danych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom wspierającym działania MG BABY Felicki Przemysław, na podstawie zapisów odpowiednich umów, w szczególności:

 • podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do wykonania umowy, w tym zapewniającym transport towarów, usługi płatnicze, usługi świadczone drogą elektroniczną,
 • podmiotom świadczącym dla potrzeb MG BABY Felicki Przemysław usługi marketingowe,
 • podmiotom obsługującym dla potrzeb MG BABY Felicki Przemysław systemy teleinformatyczne lub wspierającym te systemy,
 • podmiotom świadczącym dla potrzeb MG BABY Felicki Przemysław usługi doradcze lub audytowe,
 • organom władzy publicznej lub podmiotom wykonującym zadania publiczne,

3.6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

3.7. Państwa dane osobowe będą przechowywane na podstawie przepisów prawa, do momentu ustania celu ich przetwarzania;

3.8. Podanie przez Państwo danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji Zakupów skutkuje brakiem możliwości ich dokonania;

3.9. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 a RODO), podanie danych osobowych jest dobrowolne, a ich niepodanie nie powoduje żadnych skutków prawnych dla osoby, których dane dotyczą;

3.10. Wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez MG BABY Felicki Przemysław, przysługują następujące prawa wynikające z zapisów RODO:

 • prawo dostępu do danych osobowych, otrzymania informacji o przetwarzanych przez MG BABY Felicki Przemysław danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
 • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”), gdy: dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, gdy: osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych; przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia; administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń; osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu,
 • prawo do przeniesienia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO,
 • w przypadku, gdy udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, w dowolnym momencie przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia (cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),
 • w dowolnym momencie mają Państwo prawa do wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionym interesie MG BABY Felicki Przemysław lub interesie publicznym (art. 6 ust. 1 e i f RODO), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Jeżeli MG BABY Felicki Przemysław przetwarza dane osobowe na potrzeby marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w związku z przetwarzaniem przez MG BABY Felicki Przemysław danych osobowych;

3.11. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób skutkujący zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym profilowane.

II. Techniczne warunki korzystania ze Sklepu

1. W celu korzystania ze Sklepu, Klient powinien posiadać:

 • dostęp do sieci Internet
 • adres poczty email
 • urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne

2. Sklep zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi, pliki te nie zachowują żadnych danych personalnych, używane są w sposób anonimowy w celu ocenienia realnego zainteresowania serwisem na stronach sklepu. Pliki Cookies służą do wymiany informacji pomiędzy Sklepem a Użytkownikiem, co w znacznym stopniu ułatwia dopasowanie oferty do oczekiwań i preferencji każdego Użytkownika Sklepu. Klient decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Klienta, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.

3. Sklep informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie.

4. Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w Polityce Plików Cookies, udostępnionej pod adresem WWW www.sklep.mambaby.pl/content/12-informacje-o-cookies stanowiącą integralną część niniejszego regulaminu.

III.. Realizacja zamówień

1. Sklep jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając Klientowi złożenie zamówienia o każdej porze, poza przerwami konserwacyjnymi.

2. Klientami w przypadku osób fizycznych mogą być tylko osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

3. Klient składa zamówienie w następujący sposób:

 • wybór towarów dokonywany przez dodanie ich do koszyka
 • wybór formy dostawy i płatności
 • podanie danych do formularza rejestracyjnego, formularza dostawy
 • zatwierdzenie zamówienia odpowiednim przyciskiem
 • zamówienie złożone w formie elektronicznej będzie potwierdzone nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych (z wyłączeniem świąt) od otrzymania zamówienia. Potwierdzenie wysłane będzie e-mailem lub telefonicznie

4. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.

5. Potwierdzenie zamówienia przesyłane do Klienta zawiera:

 • dane Sklepu w tym dokładny adres korespondencyjny, adres e-mail oraz nr telefonu
 • opis produktu ( np. ilość, kolor, wymiary)
 • jednostkową i łączną cenę wszystkich produktów
 • cenę zamówienia = cena łączna produktów + koszty wykonania umowy m.in płatności i dostawy
 • sposób płatności
 • informację o prawie odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni
 • informację o prawie do rękojmi

IV. Forma płatności

1. Klient ma możliwość dokonania zapłaty za towar tytułem złożonego zamówienia w następujących formach:

 • przelewem na wskazane przez Sklep konto bankowe
 • płatność przy odbiorze/za pobraniem

2. Koszty związane z dokonaniem płatności podane są na stronie zamówienia/mailu potwierdzającym zamówienie oraz zostają wliczone w końcową cenę zamówienia.

V. Ceny i koszty przesyłki

1. Wszystkie znajdujące się w sklepie internetowym oferty stanowią jedynie zaproszenie dla Klienta do przedłożenia odpowiedniej oferty kupna.

2. Ceny podane przy produktach na stronie WWW Sklepu podawane są w PLN zawierają podatki i opłaty. Cena produktu przed oznaczeniem przycisku „do koszyka” nie zawiera kosztów przesyłki i innych dodatkowych opłat. Koszty przesyłki oraz dokonania płatności doliczane są do sumy zamawianych produktów. Klient jest informowany przed złożeniem zamówienia o dodatkowych kosztach np. związanych z opakowaniem.

3. Ceną ostateczną zamówienia, wiążącą Sklep i Klienta jest cena produktu podana na stronie Sklepu przed złożeniem zamówienia przez Klienta wraz z wszystkimi kosztami związanymi z realizacją umowy.

4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki, dokonania płatności) udostępniana jest przed wyborem opcji „Wyślij – transakcja z obowiązkiem zapłaty” oraz potwierdzana jest w przesłanej niezwłocznie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta.

VI. Dostawa

1. Klient dokonuje wyboru rodzaju dostawy:

 • Wysyłka kurierem

2. Termin dostawy to nie więcej niż 48h, chyba że termin dostawy został ustalony w sposób indywidualny. W razie przekroczenia terminu wskazanego w zdaniu poprzednim konsument ma prawo do wyznaczenia sprzedawcy dodatkowego czasu. Jeżeli towar nadal nie zostanie wydany, kupujący może odstąpić od umowy.

3. Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy i wolne dni od pracy dostawy nie są realizowane.

4. Sprzedawca odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru do momentu, w którym Konsument go otrzyma, chyba że Konsument wybrał inną formę dostawy niż dostawy proponowane przez Sprzedawcę.

5. Kupujący w momencie odbioru przesyłki ma możliwość sprawdzić towar i w razie jakiejkolwiek szkody spisać protokół w obecności dostawcy. Spisanie protokołu nie stanowi warunku do złożenia reklamacji bądź skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy.

6.Towary dostarczane są na terenie Polski.

VII. Prawo odstąpienia od umowy

Niniejszy rozdział dotyczy Użytkowników korzystających ze Sklepu jako Konsumenci.

1. Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu produktu stosowne oświadczenie w jakiejkolwiek formie lub odsyłając produkt wraz z wydrukowanym oświadczeniem. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłać oświadczenie/produkt przed jego upływem na adres:

BABY Przemysław Felicki
ul. Sikorskiego 5
05-119 Legionowo - Łajski
telefon 22 766 01 80
adres email: info@mambaby.pl

2. Konsument wyraża wolę skorzystania z uprawnienia odstąpienia od umowy również poprzez odesłanie towaru, postępując zgodnie z procedurami wskazanymi w zd. 1 niniejszego rozdziału.

3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres:

MG BABY Przemysław Felicki
ul. Sikorskiego 5
05-119 Legionowo - Łajski

4. Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru w związku ze skorzystaniem z uprawnienia, ponosi Kupujący, chyba że Sklep zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o jego prawie odstąpienia od umowy.

5. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy, Sklep dokona zwrotu ceny produktu w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta. Zwrot nastąpi na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.

6. Konsument ma obowiązek zwrócić towar nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

7. Wzór oświadczenia o odstąpieniu można pobrać klikając w poniższy link (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy).
Pobierz formularz

8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:

 • świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń które są wyraźnie dostosowane do indywidualnych potrzeb konsumenta.

VIII. Prawo Konsumenta do rękojmi

1. Produkty oferowane w Sklepie objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością Sprzedawcy za niezgodność towaru z umową. Istnieje domniemanie, że jeżeli Konsument zgłosił rękojmie Sprzedawcy w ciągu 12 miesięcy od doręczenia produktu to wada produktu istniała już w chwili jego wydania.

2. Reklamacja na podstawie odpowiedzialności Sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinna być przekazana m.in. poprzez:

 • wysyłanie wiadomość email na adres info@mambaby.pl
 • listownie na adres:
  MG BABY Przemysław Felicki
  ul. Sikorskiego 5
  05-119 Legionowo - Łajski
 • dzwoniąc pod nr telefon 22 766 01 80

3. W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data jej wystąpienia, powinno być określone żądanie Konsumenta, nr zamówienia oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną.

4. Sklep rozpatruje reklamacje niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez Klienta.

5. W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w pkt.4, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Klienta.

6. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klient może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową, nieodpłatną naprawę lub wymianę produktu na nowy, obniżenia ceny lub istnieje możliwość odstąpienia od umowy. Sklep zwróci Klientów równowartość ceny całości dokonanej transakcji.

7. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail, adres korespondencji.

8. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.

IX. Pozostałe

1. Regulamin jest dostępny pod adresem WWW www.sklep.mambaby.pl/content/13-regulamin

2. Klient ma możliwość odczytu, ściągnięcia treści regulaminu na swoje Urządzenie oraz dokonania wydruku dokumentu.

3. Sklep dokona zmiany postanowień Regulaminu z ważnych powodów po uprzednim poinformowaniu Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Sklepu oraz wysłania jego treści na adres email wskazany przez Klienta. Zmieniony lub zmodyfikowany regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.

4. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze Sklepu przed dniem wejścia w życie zmian.