Informacja dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych

 

 

1. Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest MG BABY Przemysław Felicki (adres siedziby: ul. Strużańska 7a, 05-119 Legionowo), dalej jako „MG BABY” lub „Administrator”. Dane Osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanym dalej „RODO”. Szczegółowe zasady przetwarzania Danych Osobowych zostały przedstawione poniżej.

 

2. Kategorie przetwarzanych danych i źródła ich pozyskiwania

Państwa dane osobowe są dostarczane za pomocą portalu społecznościowego Facebook przy użyciu kampanii Lead Generation, w którym jest możliwość pozostawienia świadomie i dobrowolnie danych osobowych dobrowolnie jednocześnie akceptując regulamin. Są to:

Imię, nazwisko, adres e-mail, link do prowadzonego przez Państwa profilu na Instagramie, osób dorosłych. Administrator nie przetwarza danych osobowych osób niepełnoletnich.

 

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania Danych Osobowych

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w następujących celach:

a)  planowania i realizacji przyszłej współpracy, w tym kontaktowania się z Państwem w związku z realizowanym przez MG BABY projektem Akcji Ambasadorskiej, w związku z którą chcielibyśmy nawiązać z Państwem współpracę – co stanowi realizację naszego prawnie uzasadnionego interesu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

b)  reklamowania i informowania o produktach i usługach MG BABY oraz o ich działalności, w szczególności prowadzonych przez nie badaniach, jak również informowania o aktualnościach  – co stanowi realizację naszego prawnie uzasadnionego interesu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

c)  prowadzenia wewnętrznej analityki - lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów i procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, analizy finansowej, prowadzenia wewnętrznej sprawozdawczości i zapewniania zgodności z kodeksami i normami branżowymi i wewnętrznymi regulacjami MG BABY – co stanowi realizację naszego prawnie uzasadnionego interesu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 

 

Dodatkowo Państwa dane osobowe są mogą być przetwarzane w następujących celach:

d) ewentualnego rozpatrywania skarg i ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami jakie Państwo lub MG BABY możecie mieć w stosunku do siebie, w tym w celu wykazania faktów, z którymi związane są lub z których wynikać mogą te roszczenia i skargi - co stanowi realizację naszego prawnie uzasadnionego interesu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 

 

4. Odbiorcy danych

W związku z realizacją wskazanych powyżej celów przetwarzania, dostęp do danych osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych:

  • upoważnieni pracownicy Administratora – dbamy o to aby nasi pracownicy przechodzili odpowiednie szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych poprzez zapoznawanie ich z wewnętrznymi politykami i procedurami ochrony danych lub dedykowane programy szkoleniowe. Wszystkie osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych są zobowiązane do zachowania poufności danych i ich zabezpieczenia przed ujawnieniem osobom nieuprawnionym,
  • podmioty, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.
  • właściwe organy podatkowe oraz inne – uprawnione do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa (w przypadku nawiązania współpracy i realizacji umów).

 

5. Transfer danych do państw trzecich

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych w celach wskazanych w pkt. 3 lit. a – c, co do zasady nie następuje transfer tych danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

 

 

6. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane będą w celach wskazanych w pkt. 3 lit. a – c powyżej do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów MG BABY stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, którekolwiek z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

W przypadku przetwarzania danych w oparciu o uzasadniony interes administratora dane będą przetwarzane do momentu wyrażenia sprzeciwu, natomiast dane przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na MG BABY będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa.

 

7. Prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych

Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec Administratora, w szczególności z następujących praw:

a)  prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych i uzyskania informacji na temat ich przetwarzania, a w przypadku gdyby były nieprawidłowe ma prawo do żądania ich sprostowania (zgodnie z art. 15 i 16 RODO),

b)  prawa do żądania ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO (Podmiot danych może żądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych na okres weryfikacji ich prawidłowości lub do czasu rozpatrzenia jego sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Prawo to przysługuje także w sytuacji gdy zdaniem podmiotu danych przetwarzanie jego danych jest niezgodnie z prawem, lecz nie chce on aby dane te zostały od razu usunięte lub w przypadku gdy dane są mu potrzebne dłużej niż zakładał przyjęty okres przetwarzania, z uwagi na kwestie ustalenia lub obrony roszczeń),

c)  prawa do żądania usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),

d)  prawa do przeniesienia danych osobowych zgodnie z art. 20 RODO, tj. do otrzymania od Administratora swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (przez komputer), a także do żądania ich przekazania do innego administratora danych; Prawo to dotyczy tylko danych dostarczonych Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą i przetwarzanych na podstawie jej zgody lub zawartej z nią umowy i mających postać elektroniczną,

e)  prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w przypadku, gdy dane są przetwarzane przez Administratora w ramach realizacji swoich prawnie usprawiedliwionych interesów (zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO),

f)  prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, t.j. w celach wskazanych w pkt. 3 lit. a i b powyżej (zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO),

g)  prawa wniesienia skargi na przetwarzanie jej danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

8. Kontakt z MG BABY Przemysław Felicki i Inspektorem Ochrony Danych

W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych oraz realizacją Państwa praw można kontaktować się z Administratorem kierując korespondencję na adres: ul. Strużańska 7a, 05-119 Legionowo, bądź na adres poczty elektronicznej: dpo@mambaby.pl  (wpisując w treści maila „ambasadorzy Consumer”), jak również z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Administratora na adres e-mail: dpo@mambaby.pl . Osoba, która złożyła wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania jej danych osobowych, w ramach korzystania z przysługujących jej praw, może zostać poproszona przez Administratora o odpowiedź na kilka pytań związanych z jej danymi osobowymi, które umożliwią weryfikację jej tożsamości.

 

9. Automatyczne podejmowanie decyzji i profilowanie

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji.