KONKURS WIELKANOCNY- REGULAMIN

 1. Organizator

Akcja organizowana jest przez firmę MG BABY Przemysław Felicki, ul. Strużańska 7A, 05-119 Legionowo, zwaną dalej „MG BABY” i podlega przepisom prawa polskiego.

 1. Prawo do uczestnictwa

Uprawnione do uczestnictwa są wszystkie osoby zdolne do czynności prawnych, które w momencie udziału mają ukończone 18 lat i ich miejscem zamieszkania jest Polska. Pracownicy MG BABY, podwykonawcy lub partnerzy świadczący usługi dla MG BABY nie mają prawa do udziału w akcji.

 1. Podstawowe informacje dotyczące udziału w akcji

Udział w akcji jest bezpłatny. Z udziałem w akcji nie wiąże się zobowiązanie do skorzystania z określonych usług ani zgoda na uczestnictwo w działaniach reklamowych.

 1. Możliwość udziału w akcji

Akcja trwa w dniach 3.04.2021 – 5.04.2021 do godziny 23:59. Aby wziąć udział w akcji należy:

· Zamieścić w komentarzu pod postem konkursowym zdjęcie własnoręcznie pomalowanej pisanki.

 1. Zaakceptowanie regulaminu akcji

Napisanie komentarza do postu konkursowego jest równoznaczne z oświadczeniem że akceptuje regulamin.

 1. Oświadczenia dotyczące uprawnienia do przesłanych treści

Uczestnik oświadcza, że:

· Posiada pełne prawa do zamieszczonego komentarza oraz zdjęcia lub został uprawniony do dysponowania nimi w całości i na zasadzie wyłączności;

· w przypadku gdyby nie dysponował prawami do opublikowanej treści i osoby trzecie mogłyby dochodzić swoich praw od MG BABY, zapewni, że firma MG BABY nie zostanie narażona na żadne szkody lub pozwy;

 1. Przeniesienie praw

Przesyłając zdjęcie konkursowe uczestnik jednocześnie przekazuje MG BABY prawo do udostępnienia nagrodzonych treści na swoim fanpage’u

 1. Przebieg konkursu

· Udział w konkursie polega na zamieszczeniu zdjęcia do wpisu konkursowego (punkt 4). Zdjęcia zamieszczone do postu z regulaminem nie będą brane pod uwagę.

· Warunkiem udziału jest przygotowanie pisanki. Uczestnicy, którzy prześlą niestosowne i gorszące treści zostaną wykluczeni z konkursu.

· Możliwość udziału w konkursie kończy się w dniu 5.04.2021r.  po godzinie 23:59.

· Po upływie terminu wymienionego w powyższym punkcie, zostanie wybrane 3 zwycięskie zgłoszenia.

· Nagrodą w konkursie za 1 miejsce jest sesja fotograficzna, za 2 i 3 miejsce  bon na zakupy w sklepie MAM o wartości 100 PLN.

· MG BABY w dniu 07.04.2021r. skontaktuje się z osobami nagrodzonymi poprzez wysłanie prywatnej wiadomości na facebooku.

· Nagrody zostaną wysłane w ciągu 14 dni na adres podany przez zwycięzców. Wysyłka nagród jest prowadzona tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Zwycięzcy mogą otrzymać swoją nagrodę tylko wtedy, gdy posiadają poprawny adres korespondencyjny. Zwycięzca nie ma prawa do otrzymania równowartości nagrody w gotówce, wymiany, zmiany lub uzupełnienia danej nagrody. Zabrania się licytowania nagród.

 1. Naruszenie regulaminu akcji

W przypadku naruszenia regulaminu akcji lub umyślnego albo nieumyślnego podania fałszywych danych związanych z warunkami udziału w akcji MG BABY ma prawo wykluczenia danego uczestnika. Wykluczane będą także osoby posługujące się niedozwolonymi środkami pomocniczymi lub w inny sposób starające się zyskać przewagę poprzez manipulację. W takich przypadkach przyznana nagroda może także zostać później odebrana.

 1. Zawieszenie lub zakończenie konkursu

Możliwość udziału w konkursie kończy się w dniu 05.04.2021r.  roku po godzinie 23:59. Nie przysługuje prawo do żądania przedłużenia konkursu. MG BABY zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia akcji w każdej chwili bez uprzedzenia. Dotyczy to zwłaszcza, ale nie wyłącznie, sytuacji, gdyby z przyczyn technicznych, np. zainfekowania systemów komputerowych wirusami, manipulacji lub usterek sprzętu i/lub oprogramowania lub z przyczyn prawnych prawidłowe przeprowadzenie akcji było utrudnione, zagrożone lub niemożliwe. MG BABY nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieotrzymanie przyznanej nagrody. Jeśli takie zakończenie spowodowane będzie zachowaniem jednego z uczestników, MG BABY może dochodzić od tej osoby odszkodowania za powstałe szkody.

 1. Ochrona danych

MG BABY zapewnia, że będzie przestrzegać ustawowych przepisów ochrony danych i że wszystkie dane uczestników, w tym dane osobowe, będą wykorzystywane wyłącznie do celów związanych z przeprowadzeniem tej akcji i przekazywane osobom trzecim tylko wtedy, gdy będzie to niezbędne do realizacji akcji. MG BABY potwierdza, że osoby trzecie będą na mocy umowy zawartej z MG BABY zobowiązane do tego, aby także przestrzegać takich samych przepisów ustaw o ochronie danych podczas przetwarzania danych osobowych.

Promocja ta nie ma żadnego związku z serwisem Facebook i nie jest w żaden sposób przez niego sponsorowana ani organizowana. Odbiorcą udostępnionych informacji jest MG BABY.

 1. Podmiot odpowiedzialny

Wszelkie pytania, komentarze lub skargi dotyczące akcji należy kierować wyłącznie do MG BABY (np. na adres: info@mambaby.pl).

 1. Prawo do zmian / wykluczanie uczestników

MG BABY zastrzega sobie prawo do tego, aby w każdej chwili bez podawania przyczyn zmienić lub uzupełnić regulamin akcji, o ile będzie to służyło uproszczeniu i zwiększeniu bezpieczeństwa jej realizacji, a w szczególności zapobiegnie nadużyciom lub będzie wymagane z innych powodów. MG BABY ma prawo, ale nie obowiązek, w dowolnym momencie wykluczyć uczestników z akcji. Dotyczy to zwłaszcza uczestników manipulujących przy przebiegu akcji lub konkursie wzgl. usiłujących to zrobić i/lub naruszających warunki udziału. MG BABY zastrzega sobie w szczególności prawo do natychmiastowego usuwania treści, które są obsceniczne, obraźliwe i wykluczenia z akcji uczestnika, który je umieścił.

 1. Pozostałe postanowienia

Dochodzenie racji drogą prawną jest wykluczone. Zapłata w gotówce za przyznany produkt jest jednoznacznie wykluczona. Przeniesienie praw do przyznanego produktu nie jest możliwe. Do niniejszego regulaminu akcji ma zastosowanie prawo polskie. Gdyby dowolne z niniejszych postanowień było w całości lub częściowo nieskuteczne, nie wpływa to na skuteczność pozostałych postanowień.